Ordensregler


Ordensreglement for Fjell vaksenopplæring

Fjell vaksenopplæring skal være et trygt sted der alle kan lære og utvikle seg positivt. Respekt og samarbeid er nødvendig for å få en positiv skoledag. Vi er forskjellige og må ta hensyn til hverandre.

Alle skal medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og er forpliktet til å rette seg etter de reglene som gjelder ved skolen.

Ordensregler

Fjell vaksenopplæring forventer at du:

 • møter presis til alle timene. Kommer du mer enn fem minutter for sent eller forlater en time før undervisningen er slutt, blir timen notert som ugyldig fravær
 • gir skolen beskjed hvis du flytter eller slutter
 • har med deg bøker og annet nødvendig utstyr
 • viser god arbeidsinnsats
 • gjør hjemmearbeid til avtalt tid
 • deltar på ekskursjoner og andre arrangementer i skoletiden
 • tar vare på alt undervisningsutstyr som tilhører skolen
 • holder orden både inne og ute, rydder opp etter deg
 • erstatter skade påført på skolens eiendom/eiendeler for inntil kr. 5 000,-
 • bruker mobiltelefonen bare etter avtale med lærer
 • viser toleranse og ikke krenker andre med mobbing, trakassering eller voldsbruk
 • ikke sjikanerer andre deltakere på grunn av tro, klesdrakt eller spisevaner Kvinner og menn har samme rettigheter. Det er ikke tillatt med bønn i undervisningstiden
 • av pedagogiske årsaker ikke benytter hodeplagg som helt eller delvis dekker ansiktet ditt
 • røyker på tillatt område, og kaster sneipene i askebeger
 • følger skolens forbud mot all bruk av rusmidler i skoletiden

Fraværsregler

Er du borte fra skolen eller praksis skal du:

 • samme dag melde fra til skolen om fraværet. Dette gjør du på SMS på mobilnummer 90 36 80 95 eller e-post til kontaktlærer
 • første skoledag etter fraværet levere egenmelding eller sykemelding om fraværsgrunn og tidspunkt for fravær
 • gi beskjed til praksisplassen
 • gå til lege, helsesøster og tannlege etter kl. 1230. Du skal be om ny time dersom du har fått time i skoletiden
 • for alt annet fravær søke programrådgiver hos INTRO om permisjon minst en uke på forhånd

Regler for bruk av datamaskiner og internett

 • Skolens datamaskiner er til bruk for skolens deltakere og skal behandles med forsiktighet. Det er ikke lov til hente inn, lagre eller videresende rasistisk, voldelig eller pornografisk materiale
 • Lån av PC bare etter avtale med lærer